+421 905 714 420

Rozpočty

Vypracujem pre Vás ponukové rozpočty pre HSV práce, PSV práce a líniové stavby:

  • podrobný položkový rozpočet stavby podľa projektovej dokumentácie,
  • výkaz výmer - slepý rozpočet,
  • doplnenie cien do výkazu výmer,
  • kalkulácia nákladov stavby (akú časť z celkovej sumy predstavuje materiál, náklady na mzdy a réžiu),
  • fakturácie - súpis vykonaných prác.

Stavebné rozpočty vypracovávam v programe CENKROS 4.